Zkameněliny: archiv života

Zkameněliny: archiv života

Již v roce 2008 vznikla jedna z prvních autorských výstav tvůrčího tandemu Jašková – Lehotský, geologů dvou moravských muzeí, které poskytly pro tuto výstavu ze svých sbírek zajímavé zkameněliny jako doklad života v dávné geologické minulosti. Zajímavého kontrastu dosáhli autoři výstavy kombinací moderních, populárně zaměřených výstavních panelů a klasických školních výukových tabulí, které jsou rovněž majetkem obou muzeí a jsou součástí výstavy.

Autoři výstavy RNDr. Vladimíra Jašková (Muzeum Prostějovska v Prostějově) a Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D. (Vlastivědné muzeum Olomouc) nabízejí zájemcům o přírodní vědy ucelené informace o rozmanitosti životních forem v různých obdobích geologické historie Země. K tomu slouží 14 instruktivních výstavních panelů, jejichž pojetí je často netradiční. Namátkou uveďme jen několik názvů: „Na třetihorní pláži“ (pojednávající o organismech, které se vyskytovaly před 15 miliony let dokonce i na „plážích“ přímo v okolí Prostějova a Olomouce), panel „Rohy boha Amóna“ představuje amonity jako nejdokonalejší hlavonožce, ovládající druhohorní moře. Málo známé a mnohdy i záhadné organismy, např. graptolity, konulárie, hyolity a tentakulity přibližuje panel „Podivní živočichové“. Jako „Uklízeči moře“ nebo také metaři jsou zase označováni populární trilobiti. Panely nazvané „Kamenný herbář“ a „Karbonské pralesy“ mapují předlouhou historii rostlinstva. Další panel označený jako „Hodiny geologů“ seznamuje návštěvníky výstavy s geologickým časem a s výskyty hlavních skupin rostlin a živočichů během jednotlivých etap dlouhého geologického vývoje Země. Výstavu doplňuje poněkud morbidní, smutečně laděný panel „Velká vymírání“, ve kterém se loučíme s vyhynulými organismy, známými dnes pouze z fosilního záznamu. 

Výstavní panely ovšem pouze doplňují unikátní a cenné zkameněliny z depozitářů obou muzeí. V úvodu výstavy je objasněn vznik zkamenělin a jejich klasifikace i s charakteristickými ukázkami. Návštěvníka výstavy jistě zaujme efektní kolekce trilobitů z klasické oblasti českých prvohor – Barrandienu, dále pěkné zkameněliny amonitů, ryb, krytolebců, ukázky prvohorní flóry i méně známých, převážně vyhynulých, skupin organismů. K nim patří záhadní graptoliti z jediné lokality silurských hornin na Moravě v Repešském žlebu u Stínavy. Jen popis objevu těchto nenápadných, vývojově však nesmírně důležitých živočichů na této lokalitě by stačil na samostatnou výstavu! Součástí výstavy je i iluze pravěkého moře jako významného geologického fenoménu, který je úzce spojen s regionem Olomoucka a Prostějovska a objevil se zde v geologické minulosti dokonce několikrát. Velký prostor je věnován jedinečné geologické lokalitě mořských devonských vápenců u Čelechovic na Hané s četnými zkamenělinami korálů, stromatopor, měkkýšů a trilobitů. Třetihorní moře zanechalo své stopy na řadě lokalit (Hluchov, Laškov, Myslejovice, Přemyslovice, Slatinky, Kroužek, Podbřežice) v podobě písků, jílů a vápenců se zkamenělinami červených řas, mechovek, ústřic, hřebenatek a dalších měkkýšů. 

Závěr výstavy patří zástupcům nejmladších čtvrtohorních savců. Improvizované kvarterní jeskyni dominuje úplná lebka jeskynního medvěda. Mamuty – nejznámější zástupce velké fauny, dobře známé i z nálezů z cihelen 
a pískoven Prostějovska, připomínají fragmenty velkých kostí, kly a stoličky.

Informace Vám poskytne RNDr. Vladimíra Jašková (774 484 452, 737 784 255, vjaskova@muzeumpv.cz.

Vladimíra Jašková, Tomáš Lehotský