Ochrana osobních údajů – MGP

Ochrana osobních údajů

Home / Ochrana osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Muzeum a galerie v Prostějově je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je podpora kulturních, společenských, vědeckých, osvětových a vzdělávacích potřeb veřejnosti. 
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). 

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem: 


1) poskytování služeb registrovaným uživatelům, vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na vernisáže, výstavy a zasílání informací a aktualit 
2) vedení databáze uchazečů o zaměstnání, databáze účastníků klubových činností a periodických vzdělávacích akcí 
3) vedení evidence badatelů 
4) vedení evidence sbírkových předmětů 
5) ochrany knihovního fondu 
6) uchování historie výpůjček 
7) přímého marketingu 
8) zajišťování smluvních vztahů. 

Kontaktní adresa správce: 

Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková, organizace, nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov, IČ: 00091405, telefon: +420582330991, e-mail: muzeumpv@muzeumpv.cz, ID datové schránky: 3ejk6da 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší smlouvy o poskytování služeb, v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje. Další nezbytné údaje mohou být shromažďovány a dále zpracovávány na základě oprávněného zájmu Muzea a galerie v Prostějově, p. o., který spočívá 
v ochraně sbírkových předmětů, knihovního fondu atd. prostřednictvím monitoringu vybraných prostor prostřednictvím kamerového systému, detailnější identifikaci uživatele pro účely zamezení podvodům, uchování historie výpůjček atd.  

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. 
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony 
či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. 
Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým 
a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny 
a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Upozornění na kamerový systém a pořizování obrazových záznamů: 

Expozice a ostatní výstavní prostory MGP jsou z důvodu ochrany majetku, sbírek a bezpečnosti osob monitorovány kamerovým systémem.  Vstupem do těchto prostor berou návštěvníci na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován. 
 Na všech všech výstavních a kulturních akcích pořádaných 
v prostorách MGP budou pořizovány obrazové záznamy pro propagační a dokumentační účely Muzea a galerie 
v Prostějově, p. o. Vstupem na tyto akce návštěvníci souhlasí  s jejich zveřejněním.