„Pravěký porcelán“ ze Seloutek – MGP

„Pravěký porcelán“ ze Seloutek

inv. číslo 300 383, 300 384, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka archeologie

Na pohřebišti ze starší doby železné v Seloutkách se podařilo objevit barevně vypalovanou a malovanou keramiku, nazývanou „pravěký porcelán“. Vyráběna byla patrně ve specializovaných dílnách na střední Moravě. Výběr barev (bílé, červené a černé) včetně vzorů z nich vytvořených, podléhal pravděpodobně nám již neznámým symbolickým pravidlům. 

Spolu s další hrobovou keramikou byly malované nádoby přikládány do komorových hrobů jen výše postavených vrstev. Zatím bylo při záchranných archeologických výzkumech objeveno kolem dvaceti malovaných nádob. Samotné komorové hroby o velikosti až 2 x 2 metry byly tvořeny dřevěným pohřebním srubem s kamennou konstrukcí. Kromě již zmíněné keramiky hroby obsahovaly také četné kovové, skleněné a jantarové předměty.

Blanka Veselá

Malované nádoby ze starší doby železné, lokalita Seloutky